Jan 07

Another beautiful weekend of shooting!  Results of the Jackpot Sporties as follows:

Rick Robohm…………………….44……………………1st class 1st place

Doug Dingman………………….40……………………1st class 2nd place

Denny Vierling………………….40

Al Doucette………………………40

Doug Dingman…………………40

Bill Jolitz………………………….39

Steve Coutant……………………38

Bob Stefrfen……………………..37…………………..2nd class 1st place

Denny Vierling…………………..37………………….2nd class 2nd place

Steve Coutant……………………37

Troy Hepner…………………….37

Bob Steffen………………………36

Bob Steffen………………………36

Pat O’Boyle……………………..35

Bob Steffen………………………35

Bob Steffen………………………33…………………..3rd class 1st place

Pat O’Boyle………………………33…………………..3rd class 2nd place

Greg Hall…………………………33

Harry Zarn……………………….32

Steve Furuli………………………32

Ryan Bright………………………30

Kurt Seurer………………………28

Walt Sloboden………………….27

Mark Cameron………………….25

Molly O’Boyle…………………..23

Molly O’Boyle…………………..18

 

Comments are closed.